logo3-RFAACPNG300.276.png - 103.68 kB

ศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ

      ภารกิจ

         

             มีหน้าที่เตรียมการ  ประสานงาน  และดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการบินรับเสด็จ และส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงษ์ และพระราชอาคันตุกะ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีความปลอดภัยสูงสุด มีผู้บังคับศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

 
อ้างอิงจาก พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทญ กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.๒๕๕๒