logo3-RFAACPNG300.276.png - 103.68 kB

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ

 

 

ประวัติการจัดตั้ง "ศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ"

                     จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้กองทัพอากาศต้องพิจารณาถึงสภาวะแวดล้อมโดยเฉพาะความท้าทาย และภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆที่ต้องเตรียมและใช้กำลังอย่างเหมาะสมตอบสนองความต้องการปฏิบัติที่แท้จริงได้ทันที สอดคล้องกับการปฏิบัติการใช้กำลังตามหลักนิยมการใช้กำลังทางอากาศ คือรวมการควบคุมแยกการปฏิบัติ ที่มีศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศเป็นศูนย์กลาง สามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล  มีความทันสมัย โดยเฉพาะภารกิจการขนส่งทางอากาศในด้าน การบินรับ - ส่งบุคคลสำคัญเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดส่วนราชการกองทัพอากาศใหม่จัดแบ่งกลุ่มงาน ออกเป็น ๕ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนบัญชาการ ส่วนกำลังรบส่วนส่งกำลังบำรุง ส่วนการศึกษา และส่วนกิจการพิเศษ โดยเสริมการปรับปรุงสาระสำคัญภายในให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว กองทัพอากาศ จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบบัญชาการและควบคุม โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลงานด้านระบบบัญชาการและควบคุมเป็นกรมในระดับกรมฝ่ายเสนาธิการ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบบัญชาการและควบคุมของ ทอ.ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

                   ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพอากาศกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒

                   ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ - ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๙ ก ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒

                 ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๒ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๐๑/๕๒ เรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศ

                 ตามคำสั่ง กองทัพอากาศ (เฉพาะ) ลับ ที่ ๔๐/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ เรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศให้ยกเลิกอัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๓๙ และให้ใช้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ ใหม่โดยกำหนดให้ ศบพ.เป็น นขต.บก.ทอ.ตามอัตราเฉพาะกิจหมายเลข ๐๑๐๑ กองทัพอากาศ (กองบัญชาการ) ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๕๒ ดังนั้นจึงกำหนดให้ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ เป็นวันสถาปนา ศูนย์อำนวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ